ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

17-12-2014


Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.821/3418Κ/210121/Η2 ( Φ.Ε.Κ. 3494Β/29-12-2014 )

Καθορισμός προσόντων, κριτηρίων, διαδικασίας επιλογής Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού.


Υ.Α. υπ’αριθμ. 186036/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 3157Β/24-11-2014 )

Συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 166677/Γ2/15−10−2014 Υ.Α., (2863 Β΄),
«Καθορισμός της διδακτέας−εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων
Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό
έτος 2014−2015

 

 

 


Υ.Α. υπ’αριθμ. 10245 ( Φ.Ε.Κ. 3079Β/17-11-2014 )

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014−2015
στο πλαίσιο των Πράξεων
«Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».Υ.Α. υπ’αριθμ. 171868/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2987Β/05-11-2014 )

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 156357/Γ2/30−09−2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 2660) με θέμα Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας
ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό
έτος 2014−2015 .

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 171867/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2937Β/31-10-2014 )

Καθορισμός διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και
Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015 .


Υ.Α. υπ’αριθμ. 35727/732 ( Φ.Ε.Κ. 2868Β/23-10-2014 )

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 26182/510/28−7−2014 (ΦΕΚ 2178/Β΄/8−8−2014) απόφασης του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης 
και επιλογής, του με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού,των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.),
των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και
των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 166677/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2863Β/23-10-2014 )

Καθορισμός της διδακτέας − εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων
Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 − 2015.
 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 11434/17/10/2014 ( Φ.Ε.Κ. 2850Β/22-10-2014 )

Καθορισμός όρων και διαδικασιών επιλογής δικαιούχων για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υ
ποτροφιών (ακαδημαϊκό έτος 2014−2015) για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευν ας ή τμήματος διδακτορικής
διατριβής στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν με χρηματοδότηση από πόρους του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009−2014 και του Εθνικού Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδίου επιχορήγησης «Υποτροφίες σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
σε πανεπιστήμια και οργανισμούς των δοτριών χωρών, στον τομέα της διαχείρισης των θαλάσσιων και εσωτερικών
υδατικών πόρων».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 11790 ( Φ.Ε.Κ. 2780Β/16-10-2014 )

Κανονισμός Λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που υπάγονται στη
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 160604/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2772Β/16-10-2014 )

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ανά ειδικότητα, τομέα, Ομάδας
Προσανατολισμού της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 156273/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2721Β/13-10-2014 )

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07−07−2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1946) με θέμα
: «Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της
Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015».

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ, 156279/Γ2( Φ.Ε.Κ. 2721Β/13-10-2014 )

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 104968/Γ2/07−07−2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1938)
με θέμα: «Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων
μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015».

 


Υ.Α. υπ’αριθμ. 151244/Δ2 ( Φ.Ε.Κ. 2617Β/01-10-2014 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (465 Β) υπουργική απόφαση με θέμα:
«Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει


Υ.Α. υπ’αριθμ.
149092/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2545Β/24-09-2014 )

 

Μεταφορά Μαθητών.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 149092/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2545Β/24-09-2014 )

Μεταφορά Μαθητών.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 139804/B1 ( Φ.Ε.Κ. 2492Β/18-09-2014 )

Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 141641/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2470Β/16-09-2014 )

Εγγραφές−Μετεγγραφές−Φοίτηση μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 140277/Ε5 ( Φ.Ε.Κ. 2435Β/12-09-2014 )

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που αφορούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής
στα Α.Ε.Ι.Υ.Α. υπ’αριθμ.
138300/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2420Β/10-09-2014 )

 

Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της
Γ΄ τάξης Hμερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014−2015.Νόμος υπ’αριθμ. 4283 ( Φ.Ε.Κ. 189Α/10-09-2014 )

Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 127947/Γ6 ( Φ.Ε.Κ. 2311Β/28-08-2014 )

Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης
α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στις
Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και στα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης,
Διάγνωσης και
Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ) κα β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 131378/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2300/27-08-2014 )

 

Πρόγραμμα Σπουδών του διακριτού διδακτέου αντικειμένου − κλάδου Βιολογία του
μαθήματος Φυσικές Επιστήμες της Β΄ τάξης Γενικού ΛυκείουΥ.Α. υπ’αριθμ. οικ. 26182/510 ( Φ.Ε.Κ. 2178Β/08-08-2014 )
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, του με σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου  χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού, των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.),
των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.),  των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 121929/Η ( Φ.Ε.Κ. 2123Β/01-08-2014 )

Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ
της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 117393/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 2099Β/31-07-2014 )

Ιδρύσεις, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Λυκειακών Τάξεων
και Ορισμός και Συγχωνεύσεις Εργαστηριακών Κέντρων.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 16701 ( Φ.Ε.Κ. 2107Β/31-07-2014 )

Ίδρυση Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.

 


Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.
115561/Β7  ( Φ.Ε.Κ. 2027Β/25-07-2014 )

Καθορισμός όρων και διαδικασιών επιλογής δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος υποτροφιών
για μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου κύκλου στην 
Ελλάδα με ένταξη στην αγορά εργασίας κατ΄ εφαρμογή
της από 12−6−2014 συναφθείσας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ)− έτος 2014.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.354.11/79/110390/ Δ1 ( Φ.Ε.Κ. 2018Β/24-07-2014 )

Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων
δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.253/104943/Β6 ( Φ.Ε.Κ. 2007Β/23-07-2014 )

Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/28934/Β6 (ΦΕΚ 391 Β΄/30−3−2006) υπουργικής απόφασης
«Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση».

  

Υ.Α. υπ’αριθμ. 104969/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2004Β/23-07-2014 )

Λειτουργία τμημάτων Ομάδων Προσανατολισμού στη Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου.

  

Υ.Α. υπ’αριθμ. 104964/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1946Β/18-07-2014 )

Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της
Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.


 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 104968/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1938Β/17-07-2014 )

Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.151/110270/Β6 ( Φ.Ε.Κ. 1920Β/14-07-2014 )

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/412/16491 ( Φ.Ε.Κ. 1920Β/14-07-2014 )

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/391/οικ.15042/2014 απόφασης κατανομής επιτυχόντων από
προστατευ− όμενους του Ν. 2643/1998 έτους 2014.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 100637/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1891Β/11-07-2014 )

Λειτουργία Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 5953 ( Φ.Ε.Κ. 1861Β/08-07-2014 )

Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

 

  

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 99916/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1853Β/07-07-2014 )

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματικών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού
Θετικών Σπουδών της Β΄ Λυκείου

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 99927/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1853Β/07-07-2014 )

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α', Β', Γ' και Δ' τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

 

 

Υ.Α. υπαριθμ. 5955 ( Φ.Ε.Κ. 1817Β/02-07-2014 )

 

 

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 5954 ( Φ.Ε.Κ. 1807Β/02-07-2014 )

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική
Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.).


 

Αποφ. Διοικ. Ο.Α.Ε.Δ. υπ’αριθμ. 49743 ( Φ.Ε.Κ. 1683Β/24-06-2014 )

Ορισμός ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ που
λειτουργούν σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ  193/Α/17−9−2013).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.253.1/85022/Β6 ( Φ.Ε.Κ. 1501Β/06-06-2014 )

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ. Φ.253.1/46539/Β6/27−3−2014 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2014−2015»
(ΦΕΚ 768 Β΄/28−3−2014).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.337.1/260/257234 ( Φ.Ε.Κ. 1469Β/05-06-2014 )

Καθορισμός του αριθμού των Σπουδαστών−τριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014 – 2015.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 82341/Γ1 ( Φ.Ε.Κ. 1431Β/04-06-2014 )

Τροποποίηση−Συμπλήρωση της με αριθμ. πρωτ.: Φ.12/80/8876/Γ1/24−01−2011 (ΦΕΚ 106/01−02−2011, τ.Β΄):
«Ορισμός σχολικών μονάδων−Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. M3614.1/02/2014 ( Φ.Ε.Κ. 1420Β/03-06-2014 )

Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.).
για το εκπαιδευτικό έτος 2014−2015.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 82852/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1411Β/03-06-2014 )

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Α΄ τάξης Ημερησίου και
Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Υ.Α. υπ’αριθμ. 80052/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1401Β/02-06-2014 )

 

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της
Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 80026/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1401Β/02-06-2014 )

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄
τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 80036/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1401Β/02-06-2014 )

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας και
Ομάδας Προσανατολισμού.

 

 

 

Αποφ. Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. υπ’αριθμ. 1434/21/6−5−2014 ( Φ.Ε.Κ. 1386Β/30-05-2014 )

Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ’ εφαρμογή του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/17−9−2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».


 

 Υ.Α. υπ’αριθμ. 80885/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 1366Β/28-05-2014 )

Προσθήκες ομάδων προσανατολισμού, τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 79/2014 ( Φ.Ε.Κ. 123Α/28-05-2014 )

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), το Π.Δ. 61/2012 (Α΄ 112) και το Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145) .

Υ.Α. υπ’αριθμ. 77204/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1336Β/2014 )

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των Β΄, Γ΄
τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και των B΄, Γ΄, Δ΄ τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 72624/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 1329Β/26-05-2014 )

Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί, Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων .

 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 4204 ( Φ.Ε.Κ.1263Β/16-05-2014 )

Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή
χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή
χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής.

  

Υ.Α. υπ’αριθμ. 67791/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1248Β/16-05-2014 )

1. Τροποποίηση της με αρ. 126567/Γ2/10−9−2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2344 Β΄)
«Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−9−2008 υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ 1984 Β΄) “Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.”,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

2. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 138359/Γ2/6−11−2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3129 Β΄) όσον
αφορά στην ανάθεση του μαθήματος «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα».

3. Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−9−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον
αφορά στις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς ειδικότητας ΠΕ18.18 (Οχημάτων ΤΕΙ) .

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 69/2014 ( Φ.Ε.Κ. 112Α/08-05-2014 )

Τροποποίηση του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων,ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση
Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄124).

 

 

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 68/2014 ( Φ.Ε.Κ. 110Α/07-05-2014 )

Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (A΄ 65),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 4.11268/οικ.5.8232 ( Φ.Ε.Κ. 1155Β/07-05-2014 )

Κατηγοριοποίηση παρατυπιών/παραβάσεων και καθορισμός του είδους των κυρώσεων που
επιβάλλονται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων
και ελέγχων, κατά την υλοποίηση ενεργειών επαγγελματικής κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων
από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006,
όπως ισχύει, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007−2013.

 

 

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 60225/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1134Β/05-05-2014 )

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 20895/Γ2/13−02−2014 Υ.Α. με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας ύλης
των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για
το σχολικό έτος 2013−2014» (ΦΕΚ Β' 547).

 


Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 2944 ( Φ.Ε.Κ. 1098Β/30-04-2014 )

Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.).
Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 3693 ( Φ.Ε.Κ. 945Β/15-04-2014 )

 

Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΔΙΕΚ).

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 3692 ( Φ.Ε.Κ. 945Β/15-04-2014 )

Ίδρυση δημοσίων σχολών επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ).

 


Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 3691 ( Φ.Ε.Κ. 945Β/15-04-2014 )

Ίδρυση δημοσίων ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (ΔΙΕΚ) ειδικής αγωγής.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 53235/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 934Β/14-04-2014 )

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» Β΄ τάξης
Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 53250/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 934Β/14-04-2014 )

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές
Δικαίου και Κοινωνιολογία) Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 53254/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 934Β/14-04-2014 )

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών» Β΄ τάξης
Γενικού Λυκείου.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριιθμ. 53248/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 932Β/14-04-2014 )

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 53243/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 932Β/14-04-2014 )

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές
Δικαίου και Κοινωνιολογία) Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 43835/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 918Β/11-04-2014 )

 

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β)
όσον αφορά στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

 

 

 

Αποφ. Πρυτ. Ε.Κ.Π.Α. υπ’αριθμ. 2534 ( Φ.Ε.Κ. 911Β/11-04-2014 )

Θέματα λειτουργίας των Μονοτμηματικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών κατ’ άρθρο 9 παρ. 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011).
Υ.Α. υπ’αριθμ. 53143/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 903Β/10-04-2014 )
Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 42712/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 833Β/03-04-2014 )
Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.


 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 43898/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 785Β.31-03-2014 )

Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης
Επαγγελματικού Λυκείου.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 39/2014 ( Φ.Ε.Κ. 75 Α/28-03-2014 )

Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών
Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 35701/Β7 ( Φ.Ε.Κ. 714Β/20-03-2014 )

Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 99960/Β7 (ΦΕΚ 42/Β΄/22.01.03) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
με τίτλο «Μαθηματικά και οι Εφαρμογές τους» − Αναμόρφωση του Π.Μ.Σ. και λειτουργία του ως μονοτμηματικό.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 35705/Β7 ( Φ.Ε.Κ. 714Β/20-03-2014 )

Αντικατάσταση της αριθμ. 535/Β7 (ΦΕΚ 1212/τ.Β΄/26.11.1998) Υ.Α. που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στα Πληροφοριακά Συστήματα» του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών−Αναμόρφωση του Προγράμματος.


 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 24903 ( Φ.Ε.Κ. 548Β/05-03-2013 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2259 Ε/121111/Ζ1/3−9−2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2349 Β, 20−9−2013)
«Ένταξη των μαθητών των
Athens Christian Academy και Philippines Cultural Institution σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.»
και της υπ’ αριθμ. 170/37933/Ζ1/19−03−2013 Υ.Α. (ΦΕΚ 745 Β΄) με θέμα «΄Ενταξη των μαθητών του Glyfada Christian Academy
σε σχολικές μονάδες Π.Ε. και Δ.Ε.».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 20895/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 547Β/05-03-2014 )

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων
Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013−2014.


Π.Δ. υπ’αριθμ. 28/2014 ( Φ.Ε.Κ. 48Α/28-02-2014 )

 

Μεταθέσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Y−13 / 20813 /Δ2 ( Φ.Ε.Κ. 433Β/21-02-2014 )

Καθορισμός της έδρας και περιφέρειας των Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των
σχολείων της δικαιοδοσίας τους.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ151/17897/Β6 ( Φ.Ε.Κ. 358Β/14-02-2014 )

Καθορισμός οργάνων, τρόπου και διαδικασίας διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.151/17475/Β6 ( Φ.Ε.Κ. 358Β/14-02-2014 )

Ειδικές Εξετάσεις περί εισαγωγής σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις στο πρώτο έτος σπουδών του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων
σε ποσοστό 5%).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ1/21140/Β3 ( Φ.Ε.Κ. 349Β/14-02-2014 )

Μεταφορά φοιτητών που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία 5%.

 

Αποφ. Δ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ. υπ’αριθμ. 212/4/30.1.2014 ( Φ.Ε.Κ. 323Β/12-02-2014 )

Υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1−25 έτους 2014.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 17812/Γ6 ( Φ.Ε.Κ. 315Β/12-02-2014 )

Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών και συντονιστών αυτών.

 


Π.Δ. υπ’αριθμ. 21/2014 ( Φ.Ε.Κ. 31Α/11-02-2014 )

Τροποποίηση του π.δ. 363/1998 «Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τύπος, προϋποθέσεις
απόκτησης, διαδικασία και περιεχόμενο εξετάσεων, προϋποθέσεις συμμετοχής και
ρύθμιση σχετικών λεπτομερειών (Α΄242)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 60/2010 (Α΄98).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.12/82/14638/Γ1 ( Φ.Ε.Κ. 278Β/10-02-2014 )

Τροποποίηση − συμπλήρωση της Φ.1ΤΥ/809/101455/Γ1/07−09−2011 (ΦΕΚ 2197/2011)
«Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), Τάξεων Υποδοχής Ζ.Ε.Π.και
Ενισχυτικών φροντιστηριακών Τμημάτων Ζ.Ε.Π».

 

Αποφ. Περ. Δντη Πρωτ. & Δευτερ. Δυτ. Ελ. ( Φ.Ε.Κ. 269Β/07-02-2014 )

Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

 

Αποφ. Δ.Ε.Π.Π.Σ. υπ’αριθμ. Γ1/14987 ( Φ.Ε.Κ. 269Β/07-02-2014 )

Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για
το σχολικό έτος 2014−2015.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 2/84882/0026 ( Φ.Ε.Κ. 264Β/07-02-2014 )

Καθορισμός δικαιολογητικών για την επιστροφή των διδάκτρων που κατέβαλαν σπουδαστές
Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΜΕ) των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας.


Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 2/5472/0022 ( Φ.Ε.Κ. 224Β/05-02-2014 )

 

Δαπάνες σχολικών αγώνων.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.354.11/4/10587/Δ1 ( Φ.Ε.Κ. 177Β/30-01-2014 )

Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων
δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και
Β/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 10918/Γ7 ( Φ.Ε.Κ. 168Β/30-01-2014 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1029/Γ7/4−1−2013 απόφασης ως προς το Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων
της Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου Καλλιτεχνικών Σχολείων.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 1293 ( Φ.Ε.Κ. 156Β/29-01-2013 )

Τροποποίηση της με αριθ. 10587/03−12−2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
σχολικού έτους 2012−2013 και 2013−2014 στο πλαίσιο των πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής
υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας
1, 2 και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια  Βίου Μάθηση» (ΦΕΚ 3347/Β).

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 7414/Δ2 ( Φ.Ε.Κ. 115Β/24-01-2014 )

Καθορισμός πρόσθετων ειδικών κριτηρίων επιλογής και κατάταξης προσωπικού της
Β/θμιας εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του
Ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 5222/Δ2 ( Φ.Ε.Κ. 114Β/24-01-2014 )

Καθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών για διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά κλάδο
και ειδικότητα βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του Ν. 3687/2008 (24/μηνιτών)
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν. 3848/2010 σχολικού έτους 2013−2014.

 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 5229/Δ2 ( Φ.Ε.Κ. 114Β/24-01-2014 )

Καθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών για διορισμό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά κλάδο
και ειδικότητα βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 3848/2010 (30/μηνιτών) σχολικού
έτους 2013−2014.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 4609/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 97Β/22-01-2014 )

Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την Πιλοτική τους
Εφαρμογή του επιστημονικού πεδίου Φυσικές Επιστήμες.

Νόμος υπ’αριθμ. 4229 ( Φ.Ε.Κ. 8Α/10-01-2014 )

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια  παράστασης και άλλες διατάξεις.

 

Το άρθρο 11 αναφέρεται σε θέματα Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.50/472/195448/Γ1 ( Φ.Ε.Κ. 3406Β/31-12-2013 )

Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

Αποφ. Περ. Δντη Εκπ. ( Φ.Ε.Κ. 3356Β/30-12-2013 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6452/29.10.2013 (ΦΕΚ 3015/Β΄) απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με θέμα Σύσταση Σχολικών Δικτύων
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

 

 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 2/106902/0022 ( Φ.Ε.Κ. 3276Β/23-12-2013 )

Καθορισμός ωριαίας αμοιβής εκπαιδευτών ενηλίκων Δημοσίων φορέων γενικής τυπικής εκπαίδευσης
και μη τυπικής εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ινστιτούτα
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.).

 

 

 

Αποφ. Περ. Δντη υπ’αριθμ. Φ41.1/12198 ( Φ.Ε.Κ. 3262Β/20-12-2013 )

Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

 

 

 

Αποφ. Συμβ. Τ.Ε.Ι. Πειραιά υπ’αριθμ. 13 ( Φ.Ε.Κ. 3257Β/20-12-2013 )

Εσωτερικός κανονισμός του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 15629 ( Φ.Ε.Κ. 3216Β/18-12-2013 )

Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις Διευθύνσεις Διά Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ)
της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ1/192329/Β3 ( Φ.Ε.Κ. 3185Β/16-12-2013 )

Διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 170/2013 ( Φ.Ε.Κ. 274Α/16-12-2013 )

 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 182167/ΙΑ ( Φ.Ε.Κ. 3087Β/04-12-2013 )

Υπαγωγή των διαδικασιών αδειοδότησης ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου
Ενα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, Φροντιστηρίου και
Κέντρου Ξένων Γλωσσών, αναγγελίας διδασκαλίας σε φροντιστήρια / Κέντρα Ξένων Γλωσσών
και αναγγελίας κατ' οίκον διδασκαλίας, για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ1/182016/Β3 ( Φ.Ε.Κ. 3030Β/28-11-2013 )

Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσεων επιτυχόντων των σχολικών ετών
2009−2010, 2010−2011, 2011−2012 και 2012−2013 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ.172435/Γ7 ( Φ.Ε.Κ. 2996Β/25-11-2013 )

Οργάνωση και Λειτουργία της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης 2013−2014.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 172701/Α2 ( Φ.Ε.Κ. 2994Β/25-11-2013 )

Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος Α΄ Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στις
διατάξεις του Ν. 4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄/17−9−13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις».

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 172690/Α2 ( Φ.Ε.Κ. 2994Β/25-11-2013 )

Προσαρμογή του ωρολογίου προγράμματος της Α΄ Γυμνασίου των Εκκλησιαστικών Σχολείων στα
οριζόμενα στην αριθ. 115475/Γ2/21−8−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2121 Β΄)
«Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».


Υ.Α. υπ’αριθμ, 168761/Β1 ( Φ.Ε.Κ. 2910Β/18-11-2013 )

Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 168488/Ε5 ( Φ.Ε.Κ. 2875Β/13-11-2013 )

 

Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

 

Αποφ. Περ. Δντη υπ’αριθμ. 8241 ( Φ.Ε.Κ. 2846Β/08-11-2013 ) Σύσταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και
Υποστήριξης της Περ/κής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελ/νήσου.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 155856/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2809Β/05-11-2013 )

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 85040/Γ2/30−07−2007 Υ.Α. «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ» (ΦΕΚ Β΄1564).

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96605 ( Φ.Ε.Κ. 2800Β/04-11-2013 )

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ.Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/2013 Υγειονομικής
Διάταξης (ΦΕΚ 2135/τ.Β΄/29−08−2013) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών),
χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός
δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 152/2013 ( Φ.Ε.Κ. 240 Α/05-11-2013 )

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 


Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 12349 ( Φ.Ε.Κ. 2799Β/04-11-2013 )

Κατανομή οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)
και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), ανά Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ) της Γενικής
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 12348 ( Φ.Ε.Κ. 2799Β/04-11-2013 )

Κατανομή οργανικών θέσεων Μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού στις Διευθύνσεις Δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ)
της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 152138/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2776Β/31-10-2013 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100835/Γ2/04.09.2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα
«Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 157862/Γ7 ( Φ.Ε.Κ. 2759Β/30-10-2013 )

Ορισμός κριτηρίων επιλογής για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου,
εξειδικευμένου στους τομείς του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού στα Καλλιτεχνικά
Σχολεία.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 152138/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2758Β/30-10-2013 )

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 100835/Γ2/04−09−2012 Υ.Α. (Β΄ 2507) με θέμα
«Λειτουργία κατευθύνσεων Γενικού Λυκείου και μαθημάτων επιλογής».

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.815.2/981/151116/Z1 ( Φ.Ε.Κ. 2739Β/29-10-2013 )

Ωράριο, διακοπές και αργίες των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε εκπαιδευτικές μονάδες
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού.

 

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 12081 ( Φ.Ε.Κ. 2708Β/24-10-2013 )

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη
Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)

 

 

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 151965/Β7 ( Φ.Ε.Κ. 2681Β/22-10-2013 )

Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY)
στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε υποψηφίους διδάκτορες Πανεπιστημίων
του επιστημονικού δικτύου CERN−HERMES (2013−2014), του ΕΠΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ (2007−2013).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 30063/4796 ( Φ.Ε.Κ. 2643Β/17-10-2013 )

Επανακαθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών/κέντρων
επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ΠΕΙ), την
έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών
και λοιπές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) όπως ισχύει.
Κ.Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. 2619Β/16-10-2013 )

Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής
και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών.

 

Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ. 10629 ( Φ.Ε.Κ. 2599Β/15-102-13 )

Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) .

 

Κ.Υ.Α. ( Φ.Ε.Κ. 2599Β/15-10-2013 )

Ίδρυση Δημοσίων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) .

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 139605/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2537Β/09-10-2013 )

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Φυσική της Α΄ τάξης Γυμνασίου.

 

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 144051/Δ1 ( Φ.Ε.Κ. 2531Β/08-10-2013 )

Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε.


Υ.Α. υπ’αριθμ. 136592/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 2508Β/07-10-2013 )

 

Μετονομασία σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Υ.Α. υπ’αριθμ. 140897/Γ4 ( Φ.Ε.Κ. 2504Β/07-10-2013 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14−10−2005 (ΦΕΚ1497/τ.Β΄/1−11−2005) Υπουργικής
Απόφασης με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 21830 ( Φ.Ε.Κ. 2480Β/03-10-2013 )

Πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών, εργαστηριακών συνεργατών και εκπαιδευτικών ξένων
γλωσσών, με ωριαία αντιμισθία για την κάλυψη έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών των Ανώτερων
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε),του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής περιόδου
2013−2014.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 21829 ( Φ.Ε.Κ. 2481Β/03-10-2013 )

Πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, 9μηνης κατ’ ανώτατο όριο διάρκειας, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (IEK), του
Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2013−2014.

 

Κ.Υ.Α υπ’αριθμ. 129818/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2451Β/01-10-2013 )

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 137506/Γ7 ( Φ.Ε.Κ. 2449Β/30-09-2013 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84924/Γ7/24.7.2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2184/τ. Β΄/24.7.2012,
διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/τ.Β΄/6.8.2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72137/Γ7/28.6.2011
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1643/ Β΄) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των
τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄
Γενικών Μουσικών Λυκείων».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 133904/Β2 ( Φ.Ε.Κ. 2445Β/30-09-2013 )

Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.Υ.Α. υπ’αριθμ. 138912/Β2 ) Φ.Ε.Κ. 2440Β/30-09-2013 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129808/Β2/16−09−2013 (ΦΕΚ 2337/τ.Β΄/20−09−2013) απόφασης,
η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 135189/Β2/23−09−2013 (ΦΕΚ 2387/τ.Β΄/25−09−2013)
απόφαση, περί Σύστασης − Συγκρότησης Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα
Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.


Υ.Α. υπ’αριθμ.
135189/Β2 ( Φ.Ε.Κ. 2387Β/25-09-2013 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 129808/Β2/16−09−2013 (ΦΕΚ2337/ τ.Β΄/20−09−2013) απόφασης
Σύστασης − Συγκρότησης Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα Πανεπιστήμια και
τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Υ.Α. υπ’αριθμ. 128615/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2360Β/20-09-2013 )

Λειτουργία Κύκλων Επιλογής στην Α΄ τάξη Ημερησίου και Α΄ τάξη Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

  

Υ.Α. υπ’αριθμ. 128595/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2357Β/20-09-2013 )

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου
και Κοινωνιολογία)  Γενικού Λυκείου και Επαγγελματικού Λυκείου.

 
Υ.Α. υπ’αριθμ. 124060/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2350Β/20-09-2013 )

Ωρολόγια Προγράμματα των Γυμνασίων που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών.

 

Υ.Α. υπαριθμ. 126567/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2344Β/20-09-2013 )

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄)
«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1984 Β΄).

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.353.1/28/126721/Δ1 ( Φ.Ε.Κ. 2341Β/20-09-2013 )

Συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8−10−2002 απόφασης
«Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών
σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων.

Φ.Ε.Κ. 126773/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2339Β/20-09-2013 )
Καθορισμός εξεταστέας– διδακτέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ Τάξης Ημερησίων και
Δ΄ Τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013−2014
.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 129808/Β2 ( Φ.Ε.Κ. 2337Β/20-09-2013 )

Σύσταση−Συγκρότηση Τριμελούς Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας.

 

Π.Δ. υπ’αριθμ. 128/2013 ( Φ.Ε.Κ. 195Α/17-09-2013 )

Τροποποίηση − συμπλήρωση των π.δ. 75/2013 (Α΄ 119), 89/2013 (Α΄ 130), 96/2013 (Α΄ 133) και 99/2013 (Α΄ 134).Νόμος υπ’αριθμ. 4186 ( Φ.Ε.Κ. 193Α/17-09-2013 )

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.

 
Υ.Α. υπ’αριθμ. 123324/Β7 ( Φ.Ε.Κ. 2297Β/16-09-2013 )

Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής υποτρόφων  του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο πλαίσιο
του προγράμματος με τίτλο: «Υποτροφίες ΙΚΥ για την τοποθέτηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN)
υποψηφίων διδακτόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων στον τομέα της Θεωρητικής και Πειραματικής Σωματιδιακής Φυσικής».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 123326/Β7 ( Φ.Ε.Κ. 2297Β/16-09-2013 )

Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής υποτρόφων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) σε συνεργασία με τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών («CERN»), στο πλαίσιο του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών σε
Έλληνες «σπουδαστές» και «ερευνητές» με τίτλο: «ΙΚΥ−CERN Student and Fellowship Programmes».

 

Π.Δ. 127/2013 ( Φ.Ε.Κ.  

Τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 102/2013 (Α΄ 136), 95/2013 (Α΄ 133), 94/2013 (Α΄ 132),
82/2013 (Α΄ 123), 69/2013 (Α΄ 119), 83/2013 (Α΄ 123), 100/2013 (Α΄ 135), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130),
91/2013 (Α΄ 131). Αναφέρεται σε συφγωνεύσεις – καταργήσεις Τ.Ε.Ι.Κ.Υ.Α. υπ’αριθμ.
121607/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 2243Β/10-09-2013 )

Τροποποίηση της αριθμ. 92892/Δ4/11−07−2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Ιδρύσεις, Προαγωγές, Υποβιβασμοί
,Συγχωνεύσεις και Καταργήσεις Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» (ΦΕΚ 1760/τ. Β΄/19−07−2013).

 
Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.151/123835/Β6 ( Φ.Ε.Κ. 2222Β/09-09-2013 )

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12−11−2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β΄/2010) υπουργικής απόφασης
«Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην
κατηγορία «των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες», σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 116605/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2211Β/09-09-2013 )

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 116606/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2211Β/09-09-2013

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.Υ.Α. υπ’αριθμ.
Φ.50/246/115703/Γ1 ( Φ.Ε.Κ. 2169Β/02-09-2013 )

Ορισμός Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.253.1/111880/Β6 ( Φ.Ε.Κ. 2138Β/30-08-2013 )

Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για φοιτητές προπτυχιακών
προγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 1115472/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2121Β/28-08-2013 )

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Εσπερινού Γυμνασίου .

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 115480/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2121Β/28-08-2013 )

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

 

Υ.Α. υπ’αιθμ. 115475/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2121Β/28-08-2013 )

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 115478/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 2121Β/28-08-2013 )

Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Γενικού ΛυκείουΥ.Α. υπ’αριθμ. 117540/Ε5 ( Φ.Ε.Κ. 2132Β/28-08-2013 )

Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης,
Διαχείρισης και Μάρκετινγκ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας του Περιβάλλοντος»

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 115405/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 2128Β/28-08-2013 )
Αναστολή – Ανάκληση Εφαρμογής αποφάσεων Συγχωνεύσεων − Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 115409/Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 2128Β/28-08-2013 )
ναστολή – Ανάκληση εφαρμογής αποφάσεων Συγχωνεύσεων − Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 1983Σ/111597/Ζ1 ( Φ.Ε.Κ. 2120Β/28-08-2013 )
Διορισμός Διευθυντών−Υποδιευθυντών Μειονοτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 110125/Β7 ( Φ.Ε.Κ. 2028Β/21-08-2013 )
Κατανομή επιχορήγησης στα Πανεπιστήμια της χώρας για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των Π.Μ.Σ. για το έτος 2013Υ.Α. υπ’αριθμ. 113311/Δ2 ( Φ.Ε.Κ. 2004Β/14-08-2013 )

Τροποποίηση της αριθμ. 111967/Δ2/13−08−2013 απόφασης καθορισμού αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε.
και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Υ.Α. υπ’αριθμ. 105936/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1969Β/13-08-2013 )
Καθορισμός εξεταστέας−διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το
σχολικό έτος 2013−2014.


Υ.Α. υπ’αριθμ. 111967/Δ2 ( Φ.Ε.Κ. 1977Β/13-08-2013 )
Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 105938/Γ2 ( Φ.Ε.Κ. 1936Β/09-08-2013 )
Καθορισμός εξεταστέας − διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος
2013−2014.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. Φ.354.11/23/102840/Δ1 ( Φ.Ε.Κ. 1928Β/09-08-2013 )
Τροποποίηση κατανομής των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στις περιφέρειες σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης
και προσχολικής αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 98138/Β7 ( Φ.Ε.Κ. 1915Β/07-08-2013 )
K αθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (2013−2014) για μεταπτυχιακές
σπουδές πρώτου κύκλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρηματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α./Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση».

 

Υ.Α. υπ’αριθμ. 98142/Β7 ( Φ.Ε.Κ. 1915Β/07-08-2013 )
Καθορισμός όρων και διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών για βραχεία
μετεκπαίδευση (SHORT TERMS) σε αναγνωρισμένα επιστημονικά/ ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού υποψηφίων διδακτόρων ή
μεταδιδακτόρων ελληνικών πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων χρηματοδοτούμενο από το Ε.Σ.Π.Α./ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».


Υ.Α. υπ’αριθμ. 101876 /Δ4 ( Φ.Ε.Κ. 1901Β/05-08-2013 )
Καταργήσεις – Συγχωνεύσεις Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης